reksio baner Fanpage Pucharu Reksia na Facebook

Regulaminy

Regulamin Zawodów 12 Pucharu Reksia

1. Organizatorem zawodów jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania zawodów będą przebywały na terenie zawodów. Każda osoba przebywająca na terenie zawodów w czasie trwania zawodów, obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.
3. Osoba biorąca udział (startująca) w zawodach nazwana jest uczestnikiem w niniejszym regulaminie.
4. Celem zawodów jest:
a) Popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,
b) Wychowanie w duchu fair play,
c) Podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,
d) Integracja środowiska narciarskiego i sportowego,
e) Międzypokoleniowa integracja społeczna.
5. Termin i miejsce zawodów: 18.02.2024 r. (niedziela) Stok Siglany, Wisła. Organizator zastrzega zmianę terminu lub miejsca zawodów z powodu złych warunków śniegowych lub pogodowych i innych, przy czym wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt 18 lit. c) i d).
6. Udział w zawodach mogą wziąć osoby spełniające następujące kryteria:
a) Terminowe zgłoszenie udziału wraz z uiszczeniem opłaty o której mowa w pkt 11.
b) Posiadanie odpowiednich umiejętności narciarskich i dobrego stanu zdrowia.
c) Osoba małoletnia może uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby.
7. Zgłoszenia w Zawodach 12 Pucharu Reksia dokonuje rodzic lub przedstawiciel ustawowy osób niepełnoletnich poprzez:
a) Formularz na stronie www.pucharreksia.pl do dnia 13.02.2024.
b) W dniu zawodów 18.02.2024 od godz. 7:30 do godz. 8:30 w biurze zawodów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest posiadanie wolnych miejsc w chwili zgłoszenia oraz jednoczesne dokonanie opłaty startowej.
8. Ilość zgłoszeń jest ograniczona do 400 startujących, których nazwiska zostaną umieszczone na liście startowej. O pierwszeństwie decyduje kolejność zaksięgowania opłaty startowej, a w przypadku zgłoszenia udziału w dniu zawodów – kolejność zgłoszenia z jednoczesnym uiszczeniem opłaty startowej.
9. Organizator na bieżąco będzie przekazywał informacje o wolnej ilości miejsc poprzez swój profil na portalu Facebook i stronę internetową www.pucharreksia.pl
10. Prawo startu w zawodach mają osoby znajdujące się na liście startowej (patrz pkt. 8 regulaminu). Warunkiem umieszczenia osoby na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej w terminach i w sposób określony w pkt 12. Za datę dokonania opłaty startowej, w przypadku przelewu, przyjmuje się dzień zaksięgowania opłaty startowej.
11. Osoby, które nie dokonały w terminie określonym w pkt 12 opłaty startowej będą skreślone z listy startowej.
12. Opłata startowa wynosi:
a) 120 PLN przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl Opłatę należy uiścić do 3 dni roboczych od dnia zapisania uczestnika. W razie nie dokonania opłaty w oznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z systemu.
b) 150 PLN-gotówką w dniu zawodów 18.02.2024r. (w przypadku wolnych miejsc na liście startowej).
13. Organizator nie zwraca wpłaconej opłaty startowej. Opłata zostaje przekazana na cele statutowe organizatora z zastrzeżeniem pkt. 18 lit. c i d.
14. Sposób przeprowadzania zawodów:
a) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Zawodów 12 Pucharu Reksia.
b) Zawody przeprowadzane są w 12 grupach (podział grup następuje według wieku i płci). Grupy wiekowe dziewcząt i chłopców to:
• 2010-2011,
• 2012-2013,
• 2014-2015,
• 2016-2017,
• 2018 -2019
• 2020 i młodsi
c) Listy startowe tworzone są według kolejności zaksięgowania opłaty startowej. Zgłoszenie obejmuje dane: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, płeć, datę urodzenia, dane kontaktowe: nr telefonu i adres mailowy. Imię i nazwisko uczestnika zawodów, jego płeć i rocznik są upubliczniane w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zawodów.
d) Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów o godz. 8.30.
e) Zawody rozpoczynają się od godziny 10:00. Poszczególne grupy wiekowe będą startowały według wyznaczonych godzin przez organizatora.
f) Zawody polegają na jak najszybszym, samodzielnym przejeździe Slalomu Giganta przez uczestnika zawodów:
roczniki 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 – mają jeden przejazd;
roczniki 2018-2019, 2020 i młodsi – mają dwa przejazdy, liczy się łączny czas dwóch przejazdów.
g) Komisję sędziowską powołuje organizator.
h) Koszty wyciągów narciarskich pokrywają uczestnicy zawodów. Podczas zawodów uczestnicy korzystają na własną odpowiedzialność z własnego sprzętu narciarskiego oraz stosownego ubioru i akcesoriów.
i) Każdemu uczestnikowi, który uiści opłatę startową o której mowa w pkt 12 niniejszego regulaminu przysługuje pakiet startowy, o wartości kwoty opłaty startowej lub wyższej. Pakiet startowy obejmuje unikatowy numer startowy, medal z wizerunkiem Reksia. Uczestnicy otrzymują upominek z wizerunkiem Reksia, przekąskę i ciepły napój. Pakiet startowy może dodatkowo zawierać inne gadżety. Pakiet startowy należy odebrać:
sobota 17.02.2024 r. w Gemini Park Bielsko-Biała, w godz. od 12.00 do 15.00
sobota 17.02.2024 r. Siglany, Wisła, w godz. od 18.00 do 20.00
niedziela 18.02.2024 r. Siglany Wisła, w godz. od 8:00 do 9:00.
Osoby, które nie odebrały pakietu w wyżej wymienionych terminach mają prawo odebrać pakiet przez następne 10 dni w biurze organizatora, Plac Opatrzności Bożej 20, 43- 200 Bielsko-Biała w godzinach pracy biura lub po uprzednim umówieniu się.
j) Najlepsze sześć osób z każdej grupy wiekowej jest nagradzane (pierwsze, drugie i trzecie miejsce-puchar, nagrody rzeczowe, czwarte, piąte i szóste miejsce-nagrody rzeczowe).
k) Wyniki oficjalne ukazują się 15-30 minut po przejeździe ostatniego uczestnika danej grupy wiekowej.
l) Oficjalne zakończenie zawodów i wręczanie nagród dla zwycięzców planowane jest na godzinę 13:00/13:30 .
m) Organizator zapewnia pomiar czasu, wytyczenie ustawienie tyczek na wydzielonych trasach slalomów, zarezerwowanie stoku na zawody, zabezpieczenie medyczne zawodów.
15. Zasady bezpieczeństwa:
a) Każdy uczestnik zawodów powinien być ubrany w odpowiedni strój sportowy.
b) Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie zawodów są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie zawodów, oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
c) Każdy uczestnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być przyczyną ubytku na zdrowiu innego uczestnika, zobowiązany jest poinformować organizatora.
d) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
e) Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów oraz innych osób przebywających na terenie zawodów.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie.
g) Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów.
i) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.
16. Protesty:
a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych.
b) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun uczestnika.
c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 200 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.
17. Postanowienia dodatkowe:
a) Organizator jest uprawniony do utrwalania (osobiście/na jego zlecenie/za jego zgodą) przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej, w tym wizerunków uczestników Zawodów 12 Pucharu Reksia tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
b) Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania w tym, nieodpłatnego rozpowszechniania ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych organizatora zawodów oraz Zawodów 12 Pucharu Reksia na wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych mediów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych w innych elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach Stowarzyszenia i osób trzecich.
c) Akceptacja Regulaminu Zawodów, jak również udział w zawodach jako uczestnik lub publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie w celach opisanych powyżej, wizerunków uczestników Zawodów 12 Puchar Reksia oraz wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
18. Uwagi końcowe:
a) Zmian w Regulaminie Zawodów 12 Pucharu Reksia może dokonać tylko organizator.
b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych i in., o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.pucharreksia.pl .
d) W przypadku sytuacji o której mowa w pkt 18 lit c. wniesiona przez uczestnika opłata startowa zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach Zawodów Pucharu Reksia. Jeśli uczestnik nie wystartuje w zmienionym terminie lub miejscu zawodów, opłata startowa zostaje przeznaczona na cele statutowe organizatora i nie podlega zwrotowi.
e) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
19. Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE, Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt
w sprawie danych osobowych możliwy jest pod mailem: zawody@pucharreksia.pl. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji zawodów tj. potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, przygotowania i udostępnienia w dowolnej formie list startowych, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z uczestnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery uczestnika podane podczas rejestracji. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych. Podanie danych osobowych o których mowa powyżej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji zawodów ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku uczestnika uniemożliwia start w zawodach. Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratora odnośnie zachowania danych przez okres trwałości projektu, przedawnienia roszczeń dochodzonych przez/od Stowarzyszenia. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy nie będzie możliwe zorganizowane zawodów z przyczyn od niego niezależnych np. z uwagi na epidemię lub stan zagrożenia epidemicznego. W takiej sytuacji wniesiona przez uczestnika opłata startowa  zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach Zawodów Pucharu Reksia. Jeśli uczestnik nie zdecyduje się na start w nowym terminie, opłata startowa zostanie przeznaczona na cele statutowe organizatora, nie podlega zwrotowi.

Facebook Pagelike Widget