reksio baner Fanpage Pucharu Reksia na Facebook

Regulaminy

Regulamin Zawodów 2 Rowerowego Pucharu Reksia

1. Organizatorem zawodów jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy LIVE z siedzibą w Bielsku-Białej pod adresem Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała oraz Szkoła Narciarska i Rowerowa FreerideSport Grzegorz Dendys, ul.Jemiołowa 15, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Dyrektor Zawodów: Grzegorz Dendys.
Kontakt do Dyrektora Zawodów: e-mail: dendys@freeridesport.pl

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania zawodów będą przebywać na terenie zawodów. Każda osoba przebywająca na terenie zawodów w czasie trwania zawodów obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu.

4. Osoba biorąca udział (startująca) w zawodach nazwana jest uczestnikiem w niniejszym regulaminie.

5. Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się w dniu 12 czerwca 2022 r. (niedziela) o godz.: 10:00.
Miejscem zawodów będzie asfaltowe boisko oraz tor pump track znajdujące się na terenach rekreacyjnych „Błonia” Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 32, 43-300 Bielsko-Biała z zastrzeżeniem pkt.22, lit. c niniejszego regulaminu.

6. Celem zawodów jest:
a) Popularyzacja jazdy na rowerze pośród najmłodszych,
b) Wychowanie w duchu fair play,
c) Podnoszenie poziomu techniki jazdy na rowerze,
d) Integracja środowiska rowerowego i sportowego,
e) Międzypokoleniowa integracja społeczna.

7. Udział w zawodach mogą wziąć osoby spełniające następujące kryteria:
a) Terminowe zgłoszenie udziału wraz z uiszczeniem opłaty o której mowa w pkt 14 regulaminu.
b) Posiadanie odpowiednich umiejętności rowerowych i dobrego stanu zdrowia.
c) Osoba małoletnia może uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką rodziców, przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby.

8. Zgłoszenia w zawodach 2 Rowerowego Pucharu Reksia, osoba startująca lub jej rodzic/ przedstawiciel ustawowy
(w przypadku osób niepełnoletnich) może dokonać:
a) poprzez formularz na stronie www.pucharreksia.pl, do dnia 08.06.2022 r. (zgłoszenie wraz z opłatą).
Zapisy obsługiwane są przez firmę Sport-Timing Poland.

b) WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC w dniu treningowym 11 czerwca 2022 r. (sobota) od godz. 15:00-18:00 w biurze zawodów w miejscu wskazanym przez organizatora (wydzielone miejsce na boisku asfaltowym) – Bielskie „Błonia”, Bielsko-Biała.

c) WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC w dniu zawodów od godz. 8:00 do 9:30 w biurze zawodów (wydzielone miejsce na boisku asfaltowym).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest posiadanie wolnych miejsc w chwili zgłoszenia oraz jednoczesne dokonanie opłaty startowej.

9. TERMIN I MIEJSCE WYDAWANIA NUMERÓW STARTOWYCH w miejscu wskazanym przez organizatora (wydzielone miejsce na boisku asfaltowym) na Terenach Rekreacyjnych „Błonia” Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 32, 43-300 Bielsko-Biała
a) Sobota 11.06.2022 r. w godz. od 15:00 do 18:00
b) Niedziela 12.06.2022 r. w godz. od 8:00 do 9:30

10. Ilość zgłoszeń na każdą imprezę jest ograniczona do 300 startujących, o pierwszeństwie decyduje kolejność zgłoszeń.

11. Organizator na bieżąco będzie przekazywać informacje o wolnej ilości miejsc poprzez swój profil na portalu Facebook i stronę internetową www.pucharreksia.pl

12. Prawo startu w zawodach mają osoby znajdujące się na liście startowej. Warunkiem umieszczenia osoby na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej w terminach określonych w pkt 14. Za datę dokonania opłaty startowej, w przypadku przelewu, przyjmuje się dzień wpływu środków na konto organizatora.

13. Osoby, które nie dokonały w terminie określonym w pkt. 14 opłaty startowej będą skreślone z listy startowej.

14. Opłata startowa wynosi:
a) 100 PLN – przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl Opłatę prosimy uiścić do 3 dni roboczych od dnia zapisania uczestnika. W razie nie dokonania opłaty w oznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z systemu.

b) 150 PLN – gotówką w dniach o których mowa w pkt. 8, lit. b i c.
UWAGA! WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC STARTOWYCH.

15. Organizator nie zwraca opłaty startowej w przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zawodach. Opłata w tym przypadku zostaje przekazana na cele statutowe Organizatora z zastrzeżeniem pkt. 22 lit. c i d.

16. Sposób przeprowadzania zawodów:
a) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Zawodów 2 Rowerowego Pucharu Reksia.
b) Zawody przeprowadzane są w 8 grupach (podział grup następuje według wieku i płci).

Pump track:
• 2004-2005
• 2006-2007,
• 2008-2009,
• 2010-2011,
• 2012-2013,

Tor (rowerek lub biegusy-rowerek biegowy):
• 2014-2015,
• 2016 i 2017,
• 2018 i młodsi.

c) Listy startowe tworzone są według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie obejmuje dane: imię
i nazwisko, miejsce zamieszkania, płeć, datę urodzenia, dane kontaktowe: nr telefonu i adres mailowy i zgodę rodzica/opiekuna. Imię i nazwisko uczestnika zawodów, jego płeć i rocznik są upubliczniane w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zawodów.
d) Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów.
e) Zawody rozpoczynają się od godziny 10:00. Poszczególne grupy wiekowe będą startowały według wyznaczonych godzin przez organizatora.
f) Zawody polegają na jak najszybszym, dwukrotnym, samodzielnym przejeździe przez uczestnika zawodów na pump track i torze przeszkód. Liczy się lepszy czas przejazdu.
g) Komisję sędziowską powołuje organizator.
h) Podczas zawodów uczestnicy korzystają na własną odpowiedzialność z własnego sprzętu rowerowego oraz stosownego ubioru i akcesoriów.
i) Każdemu uczestnikowi, który uiści opłatę startową o której mowa w pkt 14 niniejszego regulaminu przysługuje pakiet startowy. Pakiet startowy podlega odebraniu w biurze zawodów w miejscu wskazanym przez organizatora (wydzielone miejsce na boisku asfaltowym) w dniach o których mowa w pkt. 9, lit. a i b. Osoby, które nie odebrały pakietu w wyżej wymienionych terminach mają prawo odebrać pakiet przez następne 10 dni w biurze organizatora, Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała we czwartki w godzinach otwarcia biura.
j) Wyniki oficjalne ukazują się co najmniej 30 minut po przejeździe ostatniego uczestnika danej grupy wiekowej.
k) Najlepsze sześć osób z każdej grupy wiekowej jest nagradzane (pierwsze, drugie i trzecie miejsce – puchar i nagrody rzeczowe, czwarte, piąte i szóste miejsce – dyplomy).
l) Ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie odbędzie się około godz.14:00 w miejscu wskazanym przez organizatora (wydzielone miejsce na boisku asfaltowym).
m) Organizator zapewnia pomiar czasu, wytyczenie tras przejazdu, zarezerwowanie toru jazdy przewidzianego do przeprowadzenia zawodów, zabezpieczenie medyczne zawodów.

17. Treningi:
a) Treningi oficjalnie odbędą się dla wszystkich kategorii 11 czerwca 2022 r. (sobota) w miejscu zawodów (o których mowa w pkt. 5) w godzinach od 15:00 do 18:00.
b) Podczas trwania przejazdów zawodników w trakcie rywalizacji trenowanie jest zabronione.
c) W dniu treningu w powyższych godzinach będzie możliwość odebrania numerów startowych.

18. Zasady bezpieczeństwa:
a) Każdy uczestnik zawodów powinien być ubrany w odpowiedni strój sportowy.
b) Zawodnik musi posiadać kask oraz rękawiczki. Zalecane ochraniacze na pozostałe części ciała.
c) Uczestnicy oraz osoby przebywające na terenie zawodów są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie zawodów, oraz stosować się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora lub służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek.
d) Każdy uczestnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być przyczyną ubytku na zdrowiu innego uczestnika, zobowiązany jest poinformować organizatora.
e) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
f) Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów oraz innych osób przebywających na terenie zawodów.
g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i umiejętności jazdy na rowerze.
h) Uczestnik zawodów, którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom organizatora i służby ochrony, może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów.
i) Na terenie zawodów należy stosować się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19.
j) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.

19. Skład komisji sędziowskiej: Sędzia Główny: Grzegorz Dendys.

20. Protesty:
a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych.
b) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun uczestnika.
c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 100 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.

21. Postanowienia dodatkowe:
a) Organizator jest uprawniony do utrwalania (osobiście/na jego zlecenie/za jego zgodą) przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej, w tym wizerunków uczestników zawodów 2 Rowerowego Pucharu Reksia tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).
b) Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania w tym, nieodpłatnego rozpowszechniania ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych Organizatora zawodów oraz zawodów 1 Rowerowego Pucharu Reksia na wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych mediów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych w innych elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach Stowarzyszenia i osób trzecich.
c) Akceptacja Regulaminu Zawodów, jak również udział w zawodach jako uczestnik lub publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie w celach opisanych powyżej wizerunków uczestników Zawodów Pucharu Reksia oraz wszystkich osób towarzyszących, przebywających na terenie zawodów (publiczności).

22. Uwagi końcowe:
a) Zmian w Regulaminie Zawodów 2 Rowerowego Pucharu Reksia może dokonać tylko organizator.
b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca rozegrania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów oraz innych przyczyn, o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.pucharreksia.pl .
d) W przypadku sytuacji o której mowa w pkt 22 lit c. wniesiona przez uczestnika opłata startowa  zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach zawodów Pucharu Reksia. Jeśli uczestnik nie zdecyduje się na start w nowym terminie lub przesunięcie opłaty, opłata startowa nie zostanie zwrócona zgodnie z niniejszym regulaminem.
e) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia uczestnika z jego przestrzegania.
f) We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny.

23. Informacja dotycząca przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy „LIVE”, Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod mailem: zawody@pucharreksia.pl. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celu realizacji zawodów tj. potrzeb organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, przygotowania i udostępnienia w dowolnej formie list startowych, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. Przetwarzanie obejmuje również komunikację z uczestnikiem poprzez wysyłanie wiadomości email lub sms pod adresy lub numery uczestnika podane podczas rejestracji. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów a także na listach startowych oraz listach publikujących wyniki zawodów w miejscu zawodów lub na stronach internetowych). Podanie danych osobowych o których mowa powyżej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę celu realizacji zawodów ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku uczestnika uniemożliwia start w zawodach. Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratora odnośnie zachowania danych przez okres trwałości projektu, przedawnienia roszczeń dochodzonych przez/od Stowarzyszenia. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy nie będzie możliwe zorganizowane zawodów z uwagi na pandemię COVID-19. W takiej sytuacji wniesiona przez uczestnika opłata startowa  zostanie przeniesiona na nowy termin w ramach zawodów Pucharu Reksia. Jeśli uczestnik nie zdecyduje się na start w nowym terminie lub przesunięcie opłaty, opłata startowa nie zostanie zwrócona zgodnie z niniejszym regulaminem. W tym przypadku uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia przewidziane właściwymi przepisami prawa. Wytyczne w sprawie warunków organizacji zawodów w związku z pandemią COVID-19 będą modyfikowane w zależności od wprowadzania rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii. Organizator zaleca obserwowanie oficjalnych komunikatów potwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny dotyczących pandemii COVID-19 na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus .

Facebook Pagelike Widget