reksio baner Fanpage Pucharu Reksia na Facebook

UWAGA KONKURS!

Jeździcie z Reksiem już od siedmiu lat i różnie Was nazywają – reksiowi zawodnicy, mali narciarze, po prostu zawodnicy. Już czas na własną nazwę. Czekamy na Wasze propozycję nazwy dla zawodników biorących udział w Pucharze Reksia.

Na propozycje czekamy do 17 lutego 2018r. Wystarczy wkleić proponowaną nazwę pod postem. Spośród wszystkich propozycji komisja konkursowa wybierze 3 najciekawsze propozycje, które zostaną następnie poddane głosowaniu.

Zwycięzcę nagrodzimy reksiowymi gadżetami oraz karnetem na naukę jazdy na nartach 🙂

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU Z REKSIEM

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Facebooku „Konkurs z Reksiem” (zwany dalej Konkursem) organizowany przez Klub Sportowy ”LIVE” – www.klubsportowylive.pl, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/2, 43-300 Bielsko-Biała na profilu Puchar Reksia.

2. Organizatorem Konkursu jest Klub Sportowy ”LIVE” – www.klubsportowylive.pl, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/2, 43-300 Bielsko-Biała (zwany dalej Organizatorem).

3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: https://www.facebook.com/Puchar-Reksia-118034421690052/?ref=bookmarks (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com ani firmę z nim związaną.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

5. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich ewentualnej zmiany. Dane osobowe będą przetwarzane jednorazowo w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w celach związanych z jego organizacją i przeprowadzeniem oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.

6. Organizator organizuje Konkurs w celu propagowania informacji o swojej ofercie.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

2. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4. Uczestnictwa w Konkursach, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

6. Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na publiczne, nieodpłatne publikowanie zgłoszonych Prac Konkursowych na Facebooku Puchar Reksia.

§ 3 Zasady Konkursu

1.Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym (zwanego dalej Pracą Konkursową). Prace Konkursowe publikowane są przez uczestników pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Pucharu Reksia.

2. Organizator powołuje komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora.

3. Komisja konkursowa sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z Regulaminem. Jeśli Praca Konkursowa nie spełnia warunków Regulaminu, Komisja ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.

4. Zakazane jest edytowanie Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe oznaczone przez Facebook jako edytowane są nieważne.

5. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego.

6. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w czasie jego trwania, Komisja konkursowa wybiera te zwycięskie.

7. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac.

8. Informacje o Zwycięzcach w Konkursie będą publikowane w terminie do 48 h od jego zakończenia na Facebooku Pucharu Reksia.

§ 4 Nagrody

1. Nagrody dla Zwycięzców określone są w treści posta konkursowego.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.

3. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody administrator profilu Puchar Reksia na zlecenie Organizatora skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową.

4. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z administratorem profilu Puchar Reksia poprzez wiadomość prywatną w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu oraz przekazać mu dane osobowe niezbędne do wydania Nagrody (imię, nazwisko).

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o terminie i sposobie odbioru Nagrody.

§ 5 Wykluczenie z Konkursu

1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo usunąć Pracę Konkursową Uczestnika, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa, wulgarna, nawołuje do nienawiści lub jest niezgodna z prawem albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nieposiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Pucharu Reksia lub pisemnie na adres Organizatora.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika oraz przyczynę reklamacji.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Organizatora, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku.

§ 7 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do jego identyfikacji; nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany tych danych, w tym za niedostarczenie z w/w przyczyn nagrody;

b) zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu awarii łączy internetowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Facebook Pagelike Widget