reksio baner Fanpage Pucharu Reksia na Facebook

Regulamin

Regulamin Zawodów 8 Puchar Reksia

1. Organizator zawodów: Klub Sportowy LIVE,

Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała.

2. Cele zawodów:

a) Popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,

b) Wychowanie w duchu fair play,

c) Podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,

d) Integracja środowiska narciarskiego i sportowego,

e) Międzypokoleniowa integracja społeczna.

3. Termin i miejsce zawodów:

03.02.2019 r. (niedziela) – Stok Dębowiec, Bielsko-Biała.

17.03.2019 r. (niedziela) – Stok Bania, Białka Tatrzańska

4. Zgłoszenia:

a) Poprzez formularz na stronie www.pucharreksia.pl

do dnia 27.01.2019 – Stok Dębowiec, Bielsko-Biała (zgłoszenie wraz z opłatą)

do dnia 10.03.2019 – Stok Bania, Białka Tatrzańska (zgłoszenie wraz z opłatą)

b) W dniu zawodów od godz. 7:30 do godz. 9:00 w biurze zawodów. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia przez organizatora jest posiadanie wolnych miejsc w chwili zgłoszenia oraz jednoczesne dokonanie opłaty startowej.

UWAGI:

Ilość zgłoszeń na każdą imprezę jest ograniczona do 400 startujących – decyduje kolejność zgłoszeń.

Na bieżąco będziemy przekazywać informacje o wolnej ilości miejsc poprzez fb i stronę internetową www.pucharreksia.pl

Prawo startu w zawodach mają osoby znajdujące się na liście startowej. Warunkiem umieszczenia osoby na liście startowej jest dokonanie opłaty startowej w terminach określonych w pkt 5. Za datę dokonania opłaty startowej, w przypadku przelewu, przyjmuje się dzień wpływu środków na konto organizatora.

Osoby, które nie dokonały w terminie określonym w pkt 5 opłaty startowej będą skreślone z listy startowej.

5. Opłata startowa

ZAWODY W BIELSKU-BIAŁEJ

a) 50 PLN – przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl Opłatę prosimy uiścić do 3 dni roboczych od dnia zapisania uczestnika. W razie nie dokonania opłaty w oznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z systemu.

b) 70 PLN–gotówką w dniu zawodów 03.02.2019r. (w przypadku wolnych miejsc startowych).

ZAWODY W BIAŁCE

a) 50 PLN – przez System Płatności Przelewy24 na stronie zapisów obsługiwanej przez serwis Sport-Timing.pl Opłatę prosimy uiścić do 3 dni roboczych od dnia zapisania uczestnika. W razie nie dokonania opłaty w oznaczonym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z systemu.

b) 70 PLN–gotówką w dniu zawodów 17.03.2019r. ( w przypadku wolnych miejsc startowych).

UWAGI:

Opłata startowa nie podlega zwrotowi – zostaje przekazana na cele statutowe Stowarzyszenia.

  1. Sposób przeprowadzania zawodów:

a) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Zawodów 8 Puchar Reksia.

b) Zawody przeprowadzane są w 12 grupach (podział według wieku i płci). Grupy wiekowe dziewcząt i chłopców to:

  • 2005-2006,
  • 2007-2008,
  • 2009-2010,
  • 2011-2012,
  • 2013-2014,
  • 2015 i młodsi.

c) Listy startowe tworzone są według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie obejmuje dane: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkani, płeć, datę urodzenia, przynależność klubową, dane kontaktowe: nr telefonu i adres mailowy. Imię i nazwisko uczestnika zawodów, jego płeć i rocznik są upubliczniane w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przeprowadzenia zawodów.

d) Zamknięcie list startowych następuje w dniu zawodów o godz. 9.00.

e) Zawody rozpoczynają się od godziny 10:15 dla wszystkich grup wiekowych na dwóch oddzielnych slalomach.

f) Zawody polegają na jak najszybszym, jednokrotnym, samodzielnym przejeździe Slalomu Giganta przez uczestnika zawodów.

g) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator zaleca ubezpieczenie uczestników od NNW.

h) Komisję sędziowską powołuje organizator.

i) Koszty wyciągów narciarskich pokrywają uczestnicy zawodów. Podczas zawodów uczestnicy korzystają na własną odpowiedzialność z własnego sprzętu narciarskiego oraz stosownego ubioru i akcesoriów.

j) Każdemu uczestnikowi przysługuje pakiet startowy, który obejmuje: unikatowy numer startowy, medal z wizerunkiem Reksia, upominek z wizerunkiem Reksia, przekąskę i ciepły napój. Pakiet startowy może dodatkowo zawierać inne gadżety. Pakiet startowy podlega odebraniu w dniu zawodów na mecie przy stoisku organizatora. Osoby, które dokonały opłaty startowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a nie wystartowały z przyczyn losowych, mają prawo odebrać pakiet startowy w dniu zawodów w trakcie ich trwania.

k) Najlepsze sześć osób z każdej grupy wiekowej jest nagradzane (pierwsze, drugie i trzecie miejsce – puchar, nagrody rzeczowe, czwarte, piąte i szóste miejsce – nagrody rzeczowe).

l) Wyniki oficjalne ukazują się 15-30 minut po przejeździe ostatniego uczestnika danej grupy wiekowej.

ł) Każde zawody są oddzielną imprezą, nie prowadzi się klasyfikacji łącznej.

m) Organizator zapewnia pomiar czasu, wytyczenie ustawienie tyczek na wydzielonych trasach slalomów, zarezerwowanie stoku na zawody, zabezpieczenie medyczne zawodów.

7. Protesty:

a) Składanie protestów możliwe jest na piśmie do organizatora zawodów w terminie do 15 minut od ukazania się wyników oficjalnych.

b) Protest może złożyć jedno z rodziców lub opiekun zawodnika.

c) Warunkiem przyjęcia protestu jest wniesienie kaucji w wysokości 100 PLN. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja zostaje zwrócona składającemu.

8. Postanowienia dodatkowe:

a) Organizator jest uprawniony do utrwalania (osobiście/na jego zlecenie/za jego zgodą) przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej, w tym wizerunków uczestników zawodów 8 Puchar Reksia tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących (publiczności).

b) Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania – w tym nieodpłatnego rozpowszechniania – ww. dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjnych Organizatora zawodów oraz zawodów 8 Pucharu Reksia na wszystkich nośnikach, za pośrednictwem dowolnych mediów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych w innych elektronicznych środkach przekazu, a także w publikacjach i serwisach Stowarzyszenia i osób trzecich.

Akceptacja Regulaminu Zawodów, jak również udział w Pucharze Reksia jako uczestnik lub publiczność, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie i nieodpłatne rozpowszechnianie w celach opisanych w niniejszym punkcie, wizerunków uczestników Zawodów Puchar Reksia tj. osób startujących i wszystkich osób towarzyszących (publiczności).

9. Uwagi końcowe:

a) Zmian w Regulaminie Zawodów 8 Puchar Reksia może dokonać tylko organizator.

b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.

c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych, o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.pucharreksia.pl

10. Informacja nt. przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Klub Sportowy „LIVE”, Plac Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod mailem: zawody@pucharreksia.pl

2. Podanie danych osobowych jest warunkiem startu w zawodach.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz marketingowych na podstawie art 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO, tj.:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (np. ze względu na okres trwałości projektu, dochodzenie roszczeń).

  1. Dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na administratora odnośnie zachowania danych przez okres trwałości projektu, przedawnienia roszczeń dochodzonych przez/od Stowarzyszenia.

  2. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

d) prawo do usunięcia danych,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych.

  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Facebook Pagelike Widget

Aktualności

Galeria zdjęć z zawodów w Białce Tatrzańskiej 2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zawodów 8 Pucharu Reksia, które odbyły się 17 marca 2019 roku w Białce Tatrzańskiej na Stoku przy Hotelu Bania. Autor zdjęć: Ignacy50 / Sklep z fotografią

Reksio dziękuje wszystkim Partnerom i Patronom Medialnym :)

8. Puchar Reksia przeszedł już do historii. Wszystkie Reksiaki bezpiecznie dojechały do mety, zostały też obdarzone mnóstwem prezentów. Najlepsi dostali wspaniałe nagrody. A to wszystko dzięki hojnym Partnerom, którym, w imieniu Reksia, serdecznie dziękujemy 🙂